LAMPA és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa pares i mares de l’escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. 

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nens i nenes.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

L’AMPA s’organitza i funciona gràcies a pares i mares voluntaris i a les quotes anuals de totes les famílies que en sou sòcies.

No estem sols: la nostra AMPA està adscrita a la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya) i gaudim dels seus serveis d’assessorament i informació.


QUÈ FEM?


 • Representem els interessos de les famílies davant el claustre i ho fem com a membres amb veu i vot dins el Consell Escolar (màxim òrgan de govern de l'escola).
 • Mantenim contacte continuat amb la direcció de l'escola, per tal de vetllar per la bona entesa entre famílies i escola.
 • Donem suport a les propostes del claustre que considerem que milloren al qualitat de l'escola.
 • Dotem l'escola d'equipaments i eines de treball. En els darrers anys, l'hem dotat de jocs per al pati, ordinadors, kits lego robòtica, etc...
 • Proposem activitats que facilitin la conciliació familiar i complementin la formació de l'alumnat: proposar i vetllar per les activitats extraescolars, organitzar tallers per als períodes de vacances escolars i dies de lliure disposició sempre assegurant-ne la qualitat.
 • Organitzem el reciclatge de llibres.
 • Representem les famílies davant el Consell Comarcal juntament amb la resta d'associacions de mares i pares de la comarca per tal de defensar interessos comuns i particulars.
 • Organitzem xerrades per a els famílies sobre temes directament relaciones amb la nostra condició de mares i pares.
 • Participem en l'organització d'activitats obertes que considerem que aporten valor a l'educació dels nostres fills i filles.
 • Fem ressò a través del nostre bloc, de notícies, articles, moviments, convocatòries i propostes vàries, d'interès general per a les famílies.
 • Som presents i participem en la gestió i organització d'algunes activitats del poble en què se'ns demana col·laboració des de l'Ajuntament.